Algemene Verkoopsvoorwaarden


YTS CVBA

‚Äč

Onvoorwaardelijk Het verwerken van de levering en of installatie betekent haar aanvaarding door de bestemmeling. Installatie en opleiding starten na betaling van de facturen van de geleverde hardware en software. Dit is geen resultatenverbintenis.

Toepasbaarheid De Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van de verkoper aan de koper behoudens wijzigingen welke beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen.

Inkoopvoorwaarden In geval de inkoopvoorwaarden van de koper in strijd zouden zijn met de Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn alleen de laatstgenoemde voorwaarden van kracht.

Verbintenissen Onze tussenpersonen, vertegenwoordigers, aangestelde en bedienden hebben geen recht om de vennootschap op welke wijze ook te verbinden. Bestellingen of opdrachten door hen opgenomen zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door een afgevaardigd bestuurder van YTS CVBA die daartoe gemachtigd is. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te weigeren, waarvoor wij zulke bevestiging niet gegeven hebben.

Afspraken Afspraken en toezeggingen, al dan niet afwijkend van deze verkoopsvoorwaarden, gemaakt door vertegenwoordigers of personeel van de verkoper zijn eerst tegenover laatstgenoemde van kracht, indien de verkoper dit schriftelijk uitdrukkelijk heeft bevestigd. Indien orders niet geheel kunnen worden geleverd, zal het resterend deel voor nalevering genoteerd worden. Door enkele verstrekking van een order aan de verkoper, aanvaardt de koper de toepasselijkheid van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden.

Offerte Afbeelding, maat- en gewichtsopgave, enz..., welke verkoper verstrekt in catalogi of anderszins, zijn voor hem niet bindend en uitsluitend bedoeld om een voorstelling te geven van het aangeboden artikel. Afwijkingen in welke vorm dan ook geven de koper niet het recht de goederen te weigeren, betalingen achterwege te laten of schadevergoeding te eisen.

Levertijden Hoewel de overeengekomen levertijden zoveel mogelijk in acht zullen worden genomen, wordt elke aansprakelijkheid van de verkoper wegens vertraagde levering uitgesloten. Overschrijding van de levertijd kan in geen enkel geval aanleiding geven tot annulering. De goederen reizen voor risico van de koper. levering van orders geschiedt franco. Overmacht Overmacht hoe dan ook ontstaan, ontheft de verkoper van iedere verplichting tot levering.

Klachten en terugzendingen Klachten dienen uiterlijk 5 dagen na ontvangst van de geleverde goederen te zijn ingediend. Dit moet per aangetekend schrijven of e-mail gebeuren en met vermelding van het factuurnummer of het nummer van de zendnota. Zij ontheffen de koper niet van de overeengekomen betalingsverplichtingen binnen de in de verkoopsvoorwaarden gestelde termijn Indien de klachten gegrond blijken, zal de verkoper zulks kenbaar maken aan de koper en daarbij het recht hebben, hetzij aan te bieden de gereclameerde goederen terug te nemen en daarna te vervangen door soortgelijke goederen, dan wel de koper te crediteren voor ten hoogste de factuurwaarde, zonder tot enige andere of meerdere schadevergoedingen gebonden te zijn. Enkel goederen in goede staat en in hun oorspronkelijke verpakking kunnen teruggezonden worden. Om geldig te zijn dienen teruggezonden goederen bij YTS CVBA toe te komen uiterlijk 30 dagen na de datum waarop ze werden gefactureerd. Een restocking fee van 8%, met een minimum van 20 EUR zal in alle gevallen aangerekend worden. Terugzending van goederen moet steeds franco gebeuren. Elke klacht met betrekking tot gefactureerde diensten dient gemeld te worden per aangetekend schrijven binnen de tien dagen na factuurdatum. Bij gebrek hieraan, zal de factuur beschouwd worden als zijnde aanvaard zonder enig voorbehoud.

Gebreken De verkoper is in geen geval aansprakelijk voor zichtbare of onzichtbare gebreken van de door hem geleverde goederen, noch voor daaruit ontstane materiele of lichamelijke schade.

Garantie Worden enkel onder garantie teruggenomen, goederen welke bij normaal gebruik fabrieksfouten vertonen en voor dewelke een schriftelijke klacht binnen de vijf dagen na ontvangst van de goederen werd geadresseerd aan de verkoper. Gezien de hoedanigheid van tussenpersoon, is de waarborg met betrekking tot de door de verkoper geleverde goederen beperkt tot de waarborg toegekend door de fabrikant. De verkoper waarborgt in geen enkel geval dat de geleverde software en hardware in staat is een specifiek probleem op te lossen, eigen aan de activiteit van de gebruiker. De waarborg heeft slechts betrekking op de fysische gebreken van de geleverde goederen en de tussenkomst van de verkoper beperkt zich hoogstens tot het verwisselen van enkel en alleen de gebrekkige stukken. Het verlenen van de waarborg veronderstelt dat de geleverde goederen conform de instructies worden gebruikt. De verkoper is niet gebonden tot enige schadevergoeding aan gebruiker of derden wegens de gevolgen van het gebruik van de geleverde goederen, hetzij voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade (vb. voortvloeiend uit beschadiging of verlies van gegevens geregistreerd door de gebruiker), hetzij voor ongevallen aan personen of schade aan goederen, hetzij voor winstderving.

Compensatie De koper is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen tegenover de verkoper of diens rechtsopvolgers ten aanzien van vorderingen uit hoofde van levering volgens deze Algemene Verkoopsvoorwaarden.

Schadebeding De koper die in gebreke blijft de factuur te betalen op de vervaldag, verbindt er zich uitdrukkelijk toe, behalve de hoofdsom van de schuld, de rente en de eventuele gerechtskosten, als schadevergoeding aan de verkoper of diens rechtsopvolgers een bedrag te betalen gelijk aan 15% van het factuurbedrag voor bedragen tot 1240 € exclusief BTW met een minimum van 62 €; de schadevergoeding bedraagt 13% voor bedragen vanaf 1240 € tot 6200 € exclusief BTW en 11% voor bedragen vanaf 6200 € exclusief BTW. Deze is verschuldigd van rechtswege en zonder ingebrekestelling.

Annulering Bij annulering van een order door de koper is deze aan de verkoper een schadevergoeding verschuldigd van 25% van de geannuleerde order, met een minimum van 125 EURO, zonder dat de verkoper er toe gehouden is enige schade aan te tonen. Bij annulering binnen de maand voor levering is het volledig factuurbedrag verschuldigd.

Opeisbaarheid De niet-betaling op haar vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Uitdrukkelijk ontbindend beding Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, zal de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan.

Rechtbank Alle geschillen welke ontstaan tussen verkoper en koper zullen door een door de verkoper of zijn rechtsopvolger aan te wijzen rechtbank worden behandeld, voor zover de wet zich daar niet tegen verzet. Het Belgisch Recht is van toepassing op deze overeenkomst.

Munt De factuur is betaalbaar in de op de factuur vermelde munt.

 

En  een pagina Vrijwaring

 

Vrijwaring

Gegevens en informatie worden uitsluitend verstrekt voor informatieve doeleinden en zijn niet bestemd voor commerciële of niet-commerciële doeleinden. Noch wij, noch een van de gegevens of inhoud toeleverende bedrijven, kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor fouten of vertragingen van de inhoud, dan wel voor enige actie die wordt genomen met betrekking daarop. Door onze website te bezoeken, zegt de bezoeker toe, de daarin aangetroffen informatie niet door te geven. Wij leveren, speciaal ten behoeve van u, op de klant aangepaste koppelingen naar geselecteerde bedrijven. Wij onderschrijven noch doen aanbevelingen nopens de diensten van andere bedrijven. Het door u gekozen bedrijf, is uitsluitend en alleen verantwoordelijk voor diens diensten aan u, de gebruiker. Wij verwerpen elke aansprakelijkheid voor eventuele schade, dan wat voor kosten dan ook, voortkomend uit dan wel in een of andere vorm verband houdend met uw gebruik van onze diensten.